توان تولید

کارخانه گچ مازندران سمنان دارای سه کوره عظیم و مدرن با توان تولید روزانه 3000 تن است و با در

اختیارداشتن معدن اختصاصی و باکیفیتی منحصر به فرد همجنین تجهیزات کامل ازجمله 24 دستگاه بسته بندی

و 6 نوار بارگیری امکان بسته بندی روزانه بیش از 2000 تن گچ پاكتي را فراهم نموده است.