:نكات ضروري

1- زمان گيرش اوليه گچ هرچقدر باشد مي بايست به اندازه 20درصد گيرش اوليه ويا كمترهمزده شود.

به عنوان مثال وقتي گيرش اوليه 5دقيقه باشد 1 دقيقه مجاز به همزدن هنگام عمل آوري مي باشيم

افزايش همزدن بيش از 1 دقيقه باعث كشته شدن ملات مي شود و دراين صورت گچ گيرش نخواهدداشت .

2- کیسه ها باید در محل خشک روی پالت ها و دور از نور خورشید و رطوبت نگهداری شوند.

قرارگرفتن در معرض رطوبت سبب كشته شدن گچ مي شود.

3- زمان مصرف ۶ ماه از تاریخ تولید توصیه می گردد.