سنگ گچ مصرفی

سنگ گچ مصرفی این کارخانه از بهترین و خالص ترین معادن گچ منطقه است که براساس آزمایش وبررسی های

مهندسین و کارشناسان فرانسوی از نظر کیفیت مرغوبیت رنگ ومیزان خلوص که در بعضی قسمت ها

حدود99درصد کم نظیراست و از همین رو گچ استحصال شده در این معادن رابه عنوان محصولی ممتاز

مطرح نموده است.