شرکت گچ مازندران سمنان

.

.

ایمیل:     MSGYPSUM.COM @

تلفن تماس :90و89و86و02333603581

فكس:02333603582

فکس دفتر مرکزی :88741721-021

تلفن دفترمركزي :5-02188755031

.